ข่าวประชาสัมพันธ์: จาริกบุญ ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

จาริกบุญ 2014

ดั่งพุทธวจนะ แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้นำทางไว้ ก่อนดับขันธปรินิพพานต่อพระอานนท์ ณ สาลวโนทยาน ว่า กรุงกุสินารา ว่า

“ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นที่ควรเห็นของ

กุลบุตรผู้มีศัทธา ด้วยระลึกว่า

•พระตถาคตประสูติในที่นี้ ๑

•พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ๑

•พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ ๑

•พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑

ดูก่อนอานนท์ “ ชนเหล่าใด เที่ยวจาริกไปยังเจดียสถานเหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใสชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตายมลายไป จัดเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ”

ครั้งหนึ่งของชีวิตชาวพุทธหากมีโอกาสได้เดินทางไปจาริก แสวงบุญ เพื่อสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญสติภาวนา ณ ดินแดนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เรียกว่า ดินแดนแห่งพุทธภูมิ

 

รายละเอียดทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่:

ไฟล์ Word:

อินเดีย สี่สังเวชนียสถาน อินดิโก พักวัด-Word (569.5 KiB, 332 downloads)

ไฟล์ PDF:

อินเดีย สี่สังเวชนียสถาน อินดิโก พักวัด-PDF (429.3 KiB, 573 downloads)

ถ่ายทอดสดจากห้องส่ง

ออกอากาศทุกวัน เวลา 03:30 - 23:00 น.

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม:

Thailand 5028
Germany 897
United States 297
Nepal 152
India 60
China 45
Netherlands 26
Russia 26
Japan 25
Australia 22
United Kingdom 18
South Korea 17
Malaysia 15
Sweden 14
France 11
Norway 11
Hong Kong 10
Brazil 9
Canada 8
Taiwan 6
Italy 5
Ukraine 5
Austria 4
Switzerland 4
Finland 4
Poland 4
Portugal 4
Spain 4
Laos 3
Egypt 3
Singapore 3
Mexico 3
United Arab Emirates 2
Lebanon 2
Algeria 2
Argentina 2
Colombia 2
Indonesia 2
Ireland 2
Kuwait 2
New Zealand 2
Myanmar (Burma) 1
Belgium 1
Bulgaria 1
Czech Republic 1
Denmark 1
Georgia 1
Israel 1
Kenya 1
Luxembourg 1
Pakistan 1
Peru 1
Philippines 1
Qatar 1
Saudi Arabia 1
South Africa 1
Tunisia 1
Turkey 1
Vietnam 1
Chile 1
Total Visits: 6780
Powered By PepLamb.com